تغییر یک مدیر تئاتری پس از ۲۰ سال

ارمغان بهداروند، پس از ۲۰ سال و با برگزاری انتخابات هیات رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان تهران، امیرحسین شفیعی را به عنوان رئیس انجمن هنر های نمایشی شعبه ی استان تهران منصوب کرد.

۲۲ آبان ۱۳۹۵